Välkommen till en ny tids ledarskap!

Med dessa rader vill vi hälsa dig välkommen till Lagercrantz Associates och vårt nyhetsbrev Nya ögon.

Vi arbetar med search och rådgivning inom ledarskap och styrelsearbete. Vår verksamhet bygger på decennier av erfarenhet, ett omfattande nätverk och ett djupt engagemang i våra uppdrag.

Idag står ledarskap och styrelsearbete inför stora förändringar och en ny kravbild formuleras.

Våra nyhetsbrev kommer att ge dig tankar, insikter och verktyg för att effektivisera styrkraften i ditt företag.

I första numret av Nya ögon presenterar vi Lagercrantz-rapporten 2016, den årliga styrelseutvärdering vi gör och som media uppmärksammat delar av, här presenterar vi hela rapporten.

Mycket nöje och nytta!

 

Lagercrantz-rapporten 2016:

”Styrelsen saknar verktyg och processer för succession”

Vad är en bra styrelse? Varför fungerar vissa styrelser och andra inte alls? Styrelseomdömen är dessvärre något som alltför ofta enbart fälls över den förra styrelsen eller möjligen över den nuvarande, efter bokslut.

Allt fler svenska styrelser förekommer detta genom att årligen genomföra styrelseutvärderingar. Lagercrantz Associates har sedan starten 2012 arbetar med en dedikerad utvärderingsprocess av styrelsearbetet. Vi har fram till dags dato genomfört utvärderingar av ett 120-tal svenska styrelser. Det resultat som vi får fram blir ett strategiskt verktyg som styrelsen använder sig av för att hantera de utmaningar som med åren blir allt fler samt utveckla styrkraft och effektivitet.

I korta ordalag är nedan vad som efterfrågas av svenska företag, styrelser och aktieägare:

– Även om kraven ökar på specialisering och internationalisering har vi sett en återgång mot att generalister går före specialister, samt att utvecklingen mot mer internationaliserade styrelser i Norden, är på tillbakagång.
– De ökade kraven på styrelsen, inte minst den ökade administrativa bördan, skapar frustration och leder snarare till brister inom väsentliga områden som till exempel inom successionsplanering. – Vi ser att styrelsen saknar verktyg och processer för succession i högsta ledningen. Så många som 93 procent anger att successionsplanering för senior management är “icke tillfredställande”. När det handlar om successionsprocessen för VD, något som är högaktuellt, visar våra analyser att mer än varannan styrelse anser sig sakna verktyg och processer för att utvärdera VD. – En majoritet av styrelserna brister i kundinsikt och anser sig sakna tid och faktabaserat beslutsunderlag för att göra rätt analys av kundernas behov och varför kunderna faktiskt skall välja det enskilda bolaget (kundvärde). – Mer än varannan styrelse klarar inte av hållbarhetsarbetet och ett av fem nordiska företag saknar hållbarhetsmål.

Det är fjärde året som vi arbetar med denna omfattande utvärderingsmodell, som är ett interaktivt verktyg i kombination med specifika djupintervjuer. Responsen från våra klienter har varit mycket god. Analysverktyget utvecklades redan 1985 och bygger på en beprövad metodik. Mer än 3 miljoner respondenter i drygt 70 länder har deltagit.

En styrelseutvärdering har flera syften. Den bidrar till att öka effektiviteten och sätta tydligare mål, säkerställa styrelsens roll och inriktning, samt identifiera rätt mix av kompetens och erfarenhet. Den leder undantagslöst till, om resultatet tas på allvar, att bolaget får ut mer av ledamöternas samlade potential, att styrelsen får fördjupad förståelse för VD:s prioriteringar samt att arbetsmetoderna förbättras. Styrelseagendan blir optimal och den tid som investeras i styrelsearbetet allokeras på värdeskapande aktivitet. Allt med syftet att utveckla styrelsens styrbarhet och effektivitet.

 

Silly Search Season är här! Vilka nya spelare behöver förstärka din styrelse?

I november utvecklas vår bransch till något som närmast kan beskrivas som ”Silly Search Season”. Valberedningar och rekryteringsfirmor arbetar för högtryck med att fylla de luckor som dyker upp i styrelsen, och för att fånga in de nya kompetenser som krävs. Det är ett arbete som blir mer komplext för varje år. Kraven har ökat på styrelsearbetet som helhet och på de enskilda ledamöterna.

Orsaken till att den höga aktiviteten är naturligtvis förberedelserna inför vårens bolagsstämmor. Temperaturen på varje Silly Season är i högsta grad varierande. Men 2016 års Silly Season närmar sig kokpunkten. Orsakerna är flera. Det går bra för Sverige och svenska företag. Beslutsfattarna i styrelser och företagsledningar är förändringsbenägna och vill gå på offensiven till skillnad från år med betydligt svalare konjunkturläge då man sitter mer still i båten. Men näringslivet är också mitt uppe i en stor transformation där digitaliseringen ställer gamla sanningar i garderoben och ny kunskap och kompetens krävs på alla nivåer.

Digital och kundfokuserad

När det nu är hög tid att hitta de lämpliga kandidaterna när kunskaps- och erfarenhetsbasen behöver breddas i styrelserna ser 2016 års beställning ut enligt följande: ”Styrelseerfaren kvinna med digital inriktning, kundfokuserad, gärna svensktalande”.

Om det nu gick att duplicera dessa fåtal talanger som passar in på beskrivningen vore allt väl. Men riktigt så långt har den digitala utvecklingen ännu inte nått. När en uppdragsförfrågan landar hos oss är ofta kravspecifikationen tydligt formulerad, men den kan även vara luddigt formulerad. Den efterfrågade kompetensen bygger i de fallen på ett inbördes resonemang i styrelsen inte på en faktabaserad analys.

Om styrelsen vet vem man vill ha varför gå via en searchkonsult? Då är det väl bättre att ta en lunch med vederbörande och klara ut saken.

En rimligare process för att lyfta hela styrelsens kompetens är att genomföra en styrelseutvärdering. Med fakta på bordet, utforma en kravspecifikation som står i relation till de strategiska och operativa utmaningar företaget står inför.

Bredda kompetensen

En annan fråga som styrelsen bör ställa sig är om den kompetens som eftersöks måste vara invald i styrelsen. En vanlig utveckling är att styrelsen istället tar in experter från företagsledningen eller utifrån. Vid större omfattande processer kan arbetet utökas genom specialiserade board committees. Internationellt finns tendens att Digital Committees lanseras.

Den transformation som näringslivet genomgår har inneburit enorma förändringar på de flesta områden och nivåer, medan styrelserna fortsätter att ha sina möten 6-8 gånger per år plus strategimöte. Många diskuterar nu om det är klokt att ha ett enda strategimöte på det sätt som man alltid har haft förut. Behovet att underlätta för strategiskt långsiktigt styrelsearbete I kombination med rörlighet och snabb förändringstakt aldrig varit större.

Arbetsbördan, ansvaret och den ökade administrativa bördan i dagens styrelser är ofta inte någon direkt ”rekryteringsmagnet”. Många kandidater känner sig inte kunna leva upp till, eller vilja ta på sig det ansvar som uppgiften kräver och tacka allt oftare nej, inte minst inom financial services.

Vad krävs för att attrahera de rätta kandidaterna under en ”Silly Search season”?

Företagets affärsidé och strategi måste kännas relevant i relation till den egna kompetensen.

Den tillfrågade måste känna att han/hon kan tillföra något i styrelsearbetet.

Det är ingen ”beauty contest”, i stället för att leta namnkunniga ”troféer” till styrelsen, så sök under radarn. Kompetensen finns inte alltid i affärspressens bildarkiv… Våga prova oprövade men skickliga och intressanta “nya” kandidater. Inte minst med kompetens inom social media och digitaliseringens effekt på försäljning och marknadsföring. Ett stort antal oerhört skickliga individer skulle ha mycket att tillföra till mer konventionella bolag och styrelser. Dessa personer personifierar yngre konsumenter och intressegrupper, fräscha tankar och idéer samt allmänt nytänkande. Ofta uppnås diversifiering i styrelsen automatiskt.

Fundera över hur, i så fall, styrelsen skall kunna “hysa” nytänkande ledamöter på bästa sätt. Det är inte säkert att det vanliga introduktionsprogrammet är det bästa för att få in det som eftersträvades i samband med rekryteringen. Viktigt också att alla i styrelsen känner ansvar för att en ny, och ofta mer oerfaren ledamots kompetens inom t ex digitalisering, får ta plats i alla delar av styrelsens arbete.

Den nya generationens ledare har ofta hunnit med framgångsrika karriärer utomlands och tar gärna uppdrag i hemlandet.

Tydliggör styrelsens roll för den person som är påtänkt i det aktuella bolaget. Alla bolagsstyrelser har inte samma roll och funktion, förutom några grundläggande ansvarsområden. På detta sätt kalibreras förväntningarna redan från början och rollen kan bli mer eller mindre attraktiv. För ett långsiktigt engagemang är givetvis även samsyn i styrelsen rörande styrelsens roll väsentlig.

Kompetensen hos våra nya svenskar är stor, i synnerhet finns ett stort antal entreprenörer som gärna delar med sig av sin erfarenhet i en styrelsevärld som ofta inte är direkt synonym med mångfald.

 

Nya ögon på ledarskap relaterat till aktieägarvärde

Kort om oss på Lagercrantz Associates

Det sägs att världens totala kunskap dubbleras var tredje år. Att styra ett företag i denna omsättningshastighet ställer onekligen krav på den utvalde. I takt med förändringarna förändras även kravprofilen på svenska företags styrelser och ledningar.

Hur hanterar dagens ledare de allt snabbare omställningarna, som tex omfattande regelverk, digitalisering, förändrade köpbeteenden, media, miljöfrågor? Förändringens pris läser vi om på näringslivssidorna. VD och styrelseordföranden lever ett kortare liv och felrekryteringar kostar företag och aktieägare stora pengar.

Lagercrantz Associates startades 2012 med nya ögon på ledarskap, governance, hållbara rekryteringar och styrelseutveckling. Vi har många års erfarenhet, unikt kontaktnät, faktabaserade utvärderingsverktyg av ledarskap och styrelser samt en djup förståelse av aktieägarperspektivet.

Lagercrantz Associates erbjuder fyra tjänster:

  1. Rekrytering av ledare
  2. Rekrytering av styrelsemedlemmar
  3. Utvärdering av styrelsearbete
  4. Utvärdering av ledningsgrupper

Tillsammans har detta byggt Lagercrantz Associates - ett kondenserat, personligt företag för ledarrekrytering och styrelseutveckling, med en högre karat av kunskap hos våra enskilda medarbetare och en gemensam passion för att finna och utveckla den nya tidens ledare och styrkraft.