xlPhRnd1L2k9vt0NXbjsKVJwCTYDrym5.jpg
 
 

Välkommen till en ny tids ledarskap!

Välkommen till Lagercrantz Associates och femte numret av vårt nyhetsbrev Nya ögon.

Vi arbetar med search och rådgivning. Vår verksamhet bygger på decennier av erfarenhet, ett omfattande nätverk och ett djupt engagemang i våra uppdrag.

I Nya Ögon 5 har vi pratat med några av Sveriges mest erfarna styrelseledamöter om hur styrelsearbetet kan bli mer effektivt.

 

“Pay peanuts, get monkeys.” Hur organiserar man styrelsearbete anno 2018.

Styrelsearbetet har förändrats på ett omvälvande vis de senaste 15 åren. Framför allt är det ordföranden som har fått mer på sina axlar, men alla i styrelsen har sett hur kraven bli högre på samtliga fronter jämfört med år 2000. Fler möten, snårigare juridik, större ansvar att driva affär och resultat samt digitaliseringsutmaningen med den affärslogik som den ny teknik skapar. Samtidigt kan styrelsen, när ledningssamarbetet fungerar, bidra till att det inte behöver vara så ensamt på toppen för vd.

Nedanstående nio slutsatser är resultat från en serie intervjuer som Lagercrantz Associates har genomfört under våren 2018 med några av Sveriges mest erfarna styrelseproffs.

”Fan ska vara teaterdirektör” skrev August Blanche redan 1848 och faktum är att många duktiga styrelseämnen frågar sig varför de ska överväga styrelsearbete. Det tar mycket tid och den monetära belöningen är blygsam mot alternativen. Då är det mer frestande att lägga sin tid på private equity…

Frågorna vi ställde var dessa:

  1. Hur/har styrelsearbetet förändrats de senaste åren?

  2. Klarar styrelsen att hålla jämna steg med ledningen när det gäller att vara uppdaterad i en alltmer föränderlig värld?

  3. Hur bör styrelsearbetet förändras för att bättre bidra till bolagets utveckling de kommande åren?

  4. När de enskilda uppdragen blir mer tidskrävande, hur effektiviserar en styrelseledamot sitt styrelsearbete?

En av de stora frågorna i styrelserummen våren 2018 är naturligtvis digitaliseringen. I den nyligen genomförda utfrågningen av Mark Zuckerberg kom det många intressanta svar från Facebooks grundare, men frågan är om det mest slående kanske var de utfrågande senatorernas bristande kompetens runt internet och digitalisering. På sina håll var kunskapsbristen häpnande. Vår panel menar dock att digitaliseringen visserligen kräver kunskap, men det skiljer den inte från andra frågor. En bra medlem av styrelsen ser till att vara insatt i de ämnen som hanteras.

”Det lär med all säkerhet komma nya tekniksprång och legala regelverk även efter digitaliseringen som vi har att förhålla oss till.”

Däremot var alla av våra paneldeltagare överens om att styrelsen har större kunskapskrav på sig idag och att det därför är det avgörande att mejsla fram ett effektivt informationsutbyte mellan styrelsemötena och – ansåg flera – att inte dra sig för att byta ut ledamöter oftare, när företaget ändras och behöver ny kompetens.

1. Olönsamt att arbeta i styrelse.

Allt färre är intresserade av att arbeta i styrelse p.g.a. av den låga ersättningsdelen. Slår man ut ersättningen per timme idag så tjänar en ledamot mindre än en undersköterska, menade en av de utfrågade. De flesta var eniga om att arvodena måste upp om man ska attrahera kompetens som klarar det nya och större arbetsområdet.

2. Samspelet mellan vd och styrelseordförande är framgångsfaktor för företag och börskurs.

De två måste ha allt tätare kontakt, många samtalar flera gånger i veckan och tar affärskritiska beslut. Ordförandens jobb har blivit mer ansvarsfullt än tidigare. Rollen som ordningsman med klubba är sedan länge förbi. ”I dag är ordförandens roll viktigare än alla styrelseledamöterna tillsammans och ordföranden borde ha fyra gånger mer i ersättning.”

3. Ansvarsfrågan tudelat svärd.

Ansvar har två sidor, vi måste ta större affärsmässigt och juridiskt ansvar. Det tar dock tid och kan sätta fokus fel på mötets diskussionspunkter. Affärer bygger ju på osäkerhet, jagar vi trygghet - ja då kan hela styrelsen agera som revisorer. När kostnaden för att göra fel är större än att göra rätt, då finns risken att skapa en feg styrelse.

4. Styrelsen är i underläge vs ledningen

Det finns ett naturligt informationsglapp, ledningen arbetar dagligen med frågorna medan styrelsen sammanträffar var sjätte vecka. Detta sätter - än en gång – stor press på ordförande att säkerställa styrelsens uppdatering mellan mötena. En klok vd bjuder in styrelsen till utvecklingsevent och andra viktiga sammankomster. ”Det är inte på styrelsemötet som de stora sakerna sker, det är mellan mötena.”

5. Mer professionell styrning

Kompisklubben är på väg ut. Dagens styrelsemedlemmar väljs in mer på kompetens än på kontakter. Oförberedda före detta vd:ar som inte hänger med i mötet är mer sällsynt idag. Ökad professionalism ställer krav på enskilda styresmedlemmar så de inte fastnar i sina gamla nätverk och värderingar, viktigt att uppdatera sig från andra källor än enbart styrelsematerialet.

6. Hitta en egen rapportstruktur

Informationsglapp uppstår ofta av att ordförande inte fastställt dagordningen och att det finns brister i kommunikationen mellan ordförande och vd. Ha gärna ett eget krypterat forum via internet, ett ”nyhetsbrev” varje vecka, för diskussioner och information mellan mötena.

7. Ifrågasätt affärsidén oftare

Se mer långsiktigt än att göra aktiemarknaden nöjd på kort sikt. I en föränderlig värld bör följande frågor ställas med tätare mellan rum: ”är vi i rätt marknad, har vi rätt produkt, har vi rätt affärsidé”?

8. Bättre styrelseutvärderingar

Inte bara tillbakablickande frågor och sammanställning av utfört arbete, fundera lika mycket över framtiden. Om vi tror oss veta var företaget är om två år, då vet vi också vilken kompetens vi behöver förstärka.

9. Döda oss inte med styrelsematerial

Input behöver inte vara en bibba med 450 sidor papper. Rensa, förtydliga och prioritera! Och – naturligtvis – se till att styrelseunderlag kommer i rätt tid och i en enda omgång. Inte skvättvis och kvällen före mötet.

 

Kort om oss på Lagercrantz Associates

Nya ögon på ledarskap

Det sägs att världens totala kunskap dubbleras var tredje år.

Att styra ett företag i denna omsättningshastighet ställer onekligen krav på den utvalde.

I takt med förändringarna förändras även kravprofilen på Sveriges företagsstyrelser och ledningar. Hur hanterar dagens ledare de nya omfattande regelverken, det ökade kravet på kundkontakt, digitalisering, förändrade köpbeteenden, media, miljöfrågor?

Förändringens pris läser vi om på näringslivssidorna. VD:ar och styrelseordföranden lever ett kortare liv och felrekryteringar kostar företag och aktieägare stora pengar.

Lagercrantz Associates startades 2012 med nya ögon på ledarskap, hållbara rekryteringar och styrelseutveckling. Vi har många års erfarenhet, bred kompetens, stort kontaktnät, utvärderingsverktyg av ledarskap och en djup förståelse av aktieägarperspektivet.

Lagercrantz Associates erbjuder tre tjänster: – Rekrytering av ledare. – Rekrytering av styrelsemedlemmar. – Utvärdering av styrelsearbete.

Tillsammans har detta byggt Lagercrantz Associates - ett mindre, personligare boutique-företag för ledarrekrytering och styrelseutveckling, med en högre karat av kunskap på våra enskilda medarbetare och en gemensam passion för att finna den nya tidens ledare och styrkraft.